Thursday, 30/06/2022 - 05:55|
Địa chỉ: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY (Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - Email: pgddt.bactramy@quangnam.gov.vn * Điện thoại: 0235-3-882-565; 0235-3-882-717
 • Nghị định 90/2020/NĐ-CP (thay thế NĐ56, NĐ88) về đánh giá, xếp loại chất lượng CB, CC, VC
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 248 lượt tải | 0 file đính kèm
  Nháy vào đây để xem chi tiết Nghị định
 • Công văn 693 của SGDĐT Quảng Nam hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, PHT, GV mầm non, phổ thông
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 457 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nháy vào đây để xem công văn
 • CV số 4530/BGDDT_NGCBQLGD v/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 466 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 4530/BGDĐT-NGCBQLGDV/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ ...
 • CV số 4529/BGDDT-NGCBQLGD v/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 453 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 4529/BGDĐT-NGCBQLGDV/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục ...
 • Công văn 5569 của Bộ hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn GV mầm non
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 472 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-------Số: 5569/BGDĐT-NGCBQLGDV/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh ...
 • Công văn 5568 của Bộ hướng dẫn thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 440 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 5568/BGDĐT-NGCBQLGDV/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục ...
 • Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ban hành về chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng cơ sở mầm non
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 437 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-------Số: 25/2018/TT-BGDĐTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018  THÔNG TƯBAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON Căn cứ Nghị định số ...
 • Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 516 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-------Số: 26/2018/TT-BGDĐTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018  THÔNG TƯBAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON Căn cứ Nghị định số ...
 • Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (ban hành ngày 20/7/2018)
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 424 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thay thế các văn bản liên quan trước đây
 • Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (ban hành ngày 22/8/2018)
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 534 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thay thế các văn bản liên quan trước đây.
 • Văn bản số 02/2017 của Bộ Nội vụ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (theo NĐ 56 và NĐ 88)
  | Phòng Giáo dục huyện Bắc Trà My | 435 lượt tải | 1 file đính kèm
  Văn bản này hợp nhất 02 nghị định của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (theo NĐ 56 và NĐ 88).