Wednesday, 20/10/2021 - 10:55|
Địa chỉ: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY (Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - Email: pgddt.bactramy@quangnam.gov.vn * Điện thoại: 0235-3-882-565; 0235-3-882-717
Văn bản liên quan

Thông tư 06/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/6/2021, có hiệu lực từ ngày 15/8/2021, và thay thế các Thông tư số 03/2016/TT-SXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động động đầu tư xây dựng và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

Ngày ban hành:
30/06/2021
Ngày hiệu lực:
15/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực