Thursday, 07/07/2022 - 23:02|
Địa chỉ: KHU HÀNH CHÍNH HĐND-UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY (Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) - Email: pgddt.bactramy@quangnam.gov.vn * Điện thoại: 0235-3-882-565; 0235-3-882-717
Văn bản liên quan

Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành:
14/02/2022
Ngày hiệu lực:
14/02/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực